ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding behandeling en transactie tussen nagelstudio Nagelgeluk en cliënt waarop Nagelgeluk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

Nagelgeluk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via Whatsapp, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan nagelstudio Nagelgeluk via telefoonnummer of Whatsapp via tel. 0627112546, per email info@nagelgeluk.nl.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, berekent Nagelgeluk 100% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Nagelgeluk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 uur voorafgaande aan de afspraak de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Nagelgeluk vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. nagelstudio Nagelgeluk vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Nagelgeluk voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijksgewijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelgeluk neemt de naam en telefoonnummer van de cliënt op in een excel bestand. Dit telefoonnummer wordt enkel en alleen gebruikt indien de nagelstudio cliënt op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak.

Nagelgeluk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

Nagelgeluk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Nagelgeluk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelgeluk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelgeluk is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

8. Garantie

Nagelgeluk geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
  • De cliënt zonder handschoenen zware lichamelijke werkzaamheden heeft verricht die de kunstnagels hebben beschadigd
  • De cliënt jonger is dan 18 jaar

9. Beschadiging & Diefstal

Nagelgeluk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelgeluk meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van Nagelgeluk en de behandelende stylist. Nagelgeluk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelgeluk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelgeluk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.

11. Nail Art

Indien Nagelgeluk een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelgeluk.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Nagelgeluk het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken

In de studio wordt niet gerookt.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nagelgeluk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

15. Leeftijd

De minimale leeftijd die nagelstudio Nagelgeluk hanteert voor het zetten van kunstnagels (acrylgel of gel) is 17 jaar mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor gellak geldt een minimum van 16 jaar mits met schriftelijke toestemming van een ouder.